Domů / Reklamace
Kategorie
Výrobci
Informace
Odběr novinek

Reklamace

Reklamace zboží zakoupeného přes nás eshop se detailně řídí reklamačním řádem, který naleznete níže.

Abychom případné Vaše stížnosti a dotazy co nejlépe a nejrychleji vyřešili, doporučujeme Vám postupovat následovně.

1. Připravte si informace o Vašem nákupu, datum dodání, číslo faktury nebo prodejky, pomůže nám to v rychlé identifikaci Vašeho obchodního případu.

2. Kontaktujte telefnonicky nebo e-mailem náš eshop. V případě zasílání PPL přímo jeho centrálu, v případě osobních odběrů pobočku, kde jste si zboží vyzvedli. Kontaktní údaje naleznete na stránce "OSOBNÍ ODBĚR", nebo jsou i součástí kopie objednávky, kterou jste obdrželi v potvrzovacím emailu. Pracovníci konkrétní pobočky nebo centrály vědí nejvíce o Vaší objednávce.

3. Sdělte našim pracovníkům důvody vaší reklamace, dotazů nebo pochybností. Dle jejich povahy s Vámi dohodnou nejlepší postup pro Váš případ a začnou se jím zabývat, popř. poskytnou vysvětlení, radu apod. Řada tzv. reklamací má často povahu nedorozumění nebo nepochopení, ketré lze velice často vyřešit jednoduše a rychle.

4. Pamatujte však na to, že pokud na reklamaci jako takové trváte, musíte ji uplatnit výhradně písemně a to doporučeným dopisem, jak stanovuje Reklamační řád našeho eshopu.

 

REKLAMACE

1. Kupující je oprávněn reklamovat:

a) vady v množství; a/nebo

b) vady jakosti; a/nebo

c) vady vzniklé při přepravě, je-li dojednáno zajištění přepravy prodávajícím.

Vady v množství zboží je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, jinak jeho nároky z vad v množství zboží zanikají. Vady v jakosti je kupující povinen reklamovat v následujících lhůtách:

ba) vady zjevné do 7 dnů od převzetí zboží; a

bb) vady skryté do 7 dnů od zjištění vady, nejpozději však do uplynutí záruční doby zboží.

V případě zjištění zjevných vad při přepravě sepíše kupující s přepravcem protokol o zjištěných závadách ve třech vyhotoveních (kupující, přepravce, prodávající), přičemž tyto nejsou důvodem odmítnout převzetí zásilky nebo její části.

 

2. Vyloučení záruk:

• Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném užití.

• Kupující přejímá odpovědnost za škody způsobené obvyklým užíváním zboží, a to i ve spojení s jiným zbožím. Pokud bude zboží po dodání kupujícímu kýmkoli a jakkoli zpracováno, vztahuje se záruka za jakost pouze na stav zboží, ve kterém bylo dodáno.

• Reklamace může být uznána pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky a doporučení v průvodní technické dokumentaci a je-li prokázán nákup výrobku daňovým dokladem.

• Reklamace barevných odstínů (u barvených výrobků) mohou být uznány pouze v případě, kdy provede kupující kontrolu odstínu zkušebním nátěrem na ploše cca 1 m2. Při nátěru výrobku na větší ploše se předpokládá, že kupující správnost odstínu odsouhlasil. V případě uznání reklamace se barevný výrobek pouze vyměňuje.

• Kupující uplatňující reklamaci na aplikovaný výrobek je povinen prokázat termíny a způsoby aplikace. V odlišném případě nevzniká nárok na reklamaci

• Výrobky, u kterých je předepsáno použití penetrace nebo primeru, mohou být předmětem reklamace pouze v případě, že kupující prokáže nákup výrobku s předepsanou penetrací nebo primerem v odpovídajícím množství. Použití jiných penetrací nebo primerů, než uvedených v průvodní technické dokumentaci není povoleno a v případě takového použití nebude reklamace uznána jako oprávněná.

• Reklamace dosud neaplikovaných výrobků mohou být uznány pouze v případě, že výrobek je v původním neporušeném obalu a jsou-li prokazatelně dodrženy podmínky skladovatelnosti.

 

3. Reklamace musí obsahovat přesnou identifikaci zboží (tzn. šarži a datum výroby či expedice) a jasný popis vad zboží.

 

4. Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem, pokud kupující reklamuje jiným způsobem (e-mail, fax, apod.), musí takto uplatněnou reklamaci potvrdit doporučeným dopisem nejpozději ve lhůtě 3 dnů. Reklamaci lze uplatnit i ústně v místě osobního odběru, ale se zápisem podepsaným oběma stranami. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna včas, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna nebo datum zápisu.

Adresa pro doručování reklamací zboží nakupovaného prostřednistvím on-line obchodu: STACHEMA CZ s.r.o., Divize Povrchové úpravy, U Ploché dráhy 294, 274 01 Slaný, ČR, adresa elektronické pošty eshop@stachema.cz, telefon 312 500 052-5.

 

5. Pokud se strany nedohodnou jinak, kupující musí reklamované zboží skladovat odděleně, předepsaným způsobem (u baleného zboží v originálním obalu) a s tímto zbožím nesmí manipulovat způsobem, který by mohl mařit kontrolu reklamovaných vad.

 

6. Řádně reklamované vady zboží je prodávající povinen přezkoumat a sdělit k nim kupujícímu své stanovisko. V případě oprávněné reklamace prodávající zjištěné vady zboží v přiměřené lhůtě odstraní, zejména dodáním chybějícího zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny, přičemž prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění vad zboží.

 

7. Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací, jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího, při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. Povinná strana se zavazuje tyto náklady uhradit straně oprávněné nejpozději do 15 dnů ode dne doručení faktury, jíž budou tyto náklady řádně vyúčtovány.

 

V Zibohlavech 1.1.2014

STACHEMA CZ s.r.o.

 

Celý Reklamační řád je možné stáhnout v pdf formátu zde.