Domů / Reklamace
Informace
Partnerství

 

Jsme doporučeným velkoobchodním distributorem firmy Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Naším prostřednictvím můžete objednávat výrobky této firmy od systémů pro penetraci, přes nátěry až po podlahové systémy nebo pryskyřice.


Patříme mezi řádné členy Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky, na jejíž činosti se aktivně podílíme a s jejímž etickým kodexem jsme v souladu.

 

Podporujeme nadační fond DOBRÝ ANDĚL a pomáháme rodinám s dětmi, kde některého z rodičů nebo některé z dětí postihlo onkologické onemocnění a rodina se vlivem těžké nemoci dostala do finanční tísně.

Odběr novinek

Reklamace

Reklamace zboží zakoupeného přes nás eshop se detailně řídí reklamačním řádem, který naleznete níže.

Abychom případné Vaše stížnosti a dotazy co nejlépe a nejrychleji vyřešili, doporučujeme Vám postupovat následovně.

1. Připravte si informace o Vašem nákupu, datum dodání, číslo faktury nebo prodejky, pomůže nám to v rychlé identifikaci Vašeho obchodního případu.

2. Kontaktujte telefnonicky nebo e-mailem náš eshop. V případě zasílání PPL přímo jeho centrálu, v případě osobních odběrů pobočku, kde jste si zboží vyzvedli. Kontaktní údaje naleznete na stránce "OSOBNÍ ODBĚR", nebo jsou i součástí kopie objednávky, kterou jste obdrželi v potvrzovacím emailu. Pracovníci konkrétní pobočky nebo centrály vědí nejvíce o Vaší objednávce.

3. Sdělte našim pracovníkům důvody vaší reklamace, dotazů nebo pochybností. Dle jejich povahy s Vámi dohodnou nejlepší postup pro Váš případ a začnou se jím zabývat, popř. poskytnou vysvětlení, radu apod. Řada tzv. reklamací má často povahu nedorozumění nebo nepochopení, ketré lze velice často vyřešit jednoduše a rychle.

4. Pamatujte však na to, že pokud na reklamaci jako takové trváte, musíte ji uplatnit výhradně písemně a to doporučeným dopisem, jak stanovuje Reklamační řád našeho eshopu.

 

REKLAMACE

1. Kupující je oprávněn reklamovat:

a) vady v množství; a/nebo

b) vady jakosti; a/nebo

c) vady vzniklé při přepravě, je-li dojednáno zajištění přepravy prodávajícím.

Vady v množství zboží je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, jinak jeho nároky z vad v množství zboží zanikají. Vady v jakosti je kupující povinen reklamovat v následujících lhůtách:

ba) vady zjevné do 7 dnů od převzetí zboží; a

bb) vady skryté do 7 dnů od zjištění vady, nejpozději však do uplynutí záruční doby zboží.

V případě zjištění zjevných vad při přepravě sepíše kupující s přepravcem protokol o zjištěných závadách ve třech vyhotoveních (kupující, přepravce, prodávající), přičemž tyto nejsou důvodem odmítnout převzetí zásilky nebo její části.

 

2. Vyloučení záruk:

• Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném užití.

• Kupující přejímá odpovědnost za škody způsobené obvyklým užíváním zboží, a to i ve spojení s jiným zbožím. Pokud bude zboží po dodání kupujícímu kýmkoli a jakkoli zpracováno, vztahuje se záruka za jakost pouze na stav zboží, ve kterém bylo dodáno.

• Reklamace může být uznána pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky a doporučení v průvodní technické dokumentaci a je-li prokázán nákup výrobku daňovým dokladem.

• Reklamace barevných odstínů (u barvených výrobků) mohou být uznány pouze v případě, kdy provede kupující kontrolu odstínu zkušebním nátěrem na ploše cca 1 m2. Při nátěru výrobku na větší ploše se předpokládá, že kupující správnost odstínu odsouhlasil. V případě uznání reklamace se barevný výrobek pouze vyměňuje.

• Kupující uplatňující reklamaci na aplikovaný výrobek je povinen prokázat termíny a způsoby aplikace. V odlišném případě nevzniká nárok na reklamaci

• Výrobky, u kterých je předepsáno použití penetrace nebo primeru, mohou být předmětem reklamace pouze v případě, že kupující prokáže nákup výrobku s předepsanou penetrací nebo primerem v odpovídajícím množství. Použití jiných penetrací nebo primerů, než uvedených v průvodní technické dokumentaci není povoleno a v případě takového použití nebude reklamace uznána jako oprávněná.

• Reklamace dosud neaplikovaných výrobků mohou být uznány pouze v případě, že výrobek je v původním neporušeném obalu a jsou-li prokazatelně dodrženy podmínky skladovatelnosti.

 

3. Reklamace musí obsahovat přesnou identifikaci zboží (tzn. šarži a datum výroby či expedice) a jasný popis vad zboží.

 

4. Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem, pokud kupující reklamuje jiným způsobem (e-mail, fax, apod.), musí takto uplatněnou reklamaci potvrdit doporučeným dopisem nejpozději ve lhůtě 3 dnů. Reklamaci lze uplatnit i ústně v místě osobního odběru, ale se zápisem podepsaným oběma stranami. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna včas, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna nebo datum zápisu.

Adresa pro doručování reklamací zboží nakupovaného prostřednistvím on-line obchodu: STACHEMA CZ s.r.o., Divize Povrchové úpravy, U Ploché dráhy 294, 274 01 Slaný, ČR, adresa elektronické pošty eshop@stachema.cz, telefon 312 500 052-5.

 

5. Pokud se strany nedohodnou jinak, kupující musí reklamované zboží skladovat odděleně, předepsaným způsobem (u baleného zboží v originálním obalu) a s tímto zbožím nesmí manipulovat způsobem, který by mohl mařit kontrolu reklamovaných vad.

 

6. Řádně reklamované vady zboží je prodávající povinen přezkoumat a sdělit k nim kupujícímu své stanovisko. V případě oprávněné reklamace prodávající zjištěné vady zboží v přiměřené lhůtě odstraní, zejména dodáním chybějícího zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny, přičemž prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění vad zboží.

 

7. Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací, jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího, při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. Povinná strana se zavazuje tyto náklady uhradit straně oprávněné nejpozději do 15 dnů ode dne doručení faktury, jíž budou tyto náklady řádně vyúčtovány.

 

V Zibohlavech 1.1.2014

STACHEMA CZ s.r.o.

 

Celý Reklamační řád je možné stáhnout v pdf formátu zde.