Hodnocení obchodu na Zboží.cz
Partnerství

 

Jsme doporučeným velkoobchodním distributorem firmy Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Naším prostřednictvím můžete objednávat výrobky této firmy od systémů pro penetraci, přes nátěry až po podlahové systémy nebo pryskyřice.


Patříme mezi řádné členy Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky, na jejíž činosti se aktivně podílíme a s jejímž etickým kodexem jsme v souladu.

 

Podporujeme nadační fond DOBRÝ ANDĚL a pomáháme rodinám s dětmi, kde některého z rodičů nebo některé z dětí postihlo onkologické onemocnění a rodina se vlivem těžké nemoci dostala do finanční tísně.

Zde se nacházíte: / Reklamace

Reklamace

 

Reklamační řád on-line obchodu www.sincolor.cz

 

1. Kupující je oprávněn reklamovat:

a) vady v množství; a/nebo

b) vady jakosti; a/nebo

c) vady vzniklé při přepravě je-li dojednáno zajištění přepravy prodávajícím.

Vady v množství zboží je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, jinak jeho nároky z vad v množství zboží zanikají. Vady v jakosti je kupující povinen reklamovat v následujících lhůtách:

ba) vady zjevné do 7 dnů od převzetí zboží; a

bb) vady skryté do 7 dnů od zjištění vady, nejpozději však do uplynutí záruční doby zboží.

V případě zjištění zjevných vad při přepravě sepíše kupující s přepravcem protokol o zjištěných závadách ve třech vyhotoveních (kupující, přepravce, prodávající), přičemž tyto nejsou důvodem odmítnout převzetí zásilky nebo její části.

 

2. Vyloučení záruk:

        Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném užití.

        Kupující přejímá odpovědnost za škody způsobené obvyklým užíváním zboží, a to i ve spojení s jiným zbožím. Pokud bude zboží po dodání kupujícímu kýmkoli a jakkoli zpracováno, vztahuje se záruka za jakost pouze na stav zboží, ve kterém bylo dodáno.

        Reklamace může být uznána pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky a doporučení v průvodní technické dokumentaci a je-li prokázán nákup výrobku daňovým dokladem.

        Reklamace barevných odstínů (u barvených výrobků) mohou být uznány pouze v případě, kdy provede kupující kontrolu odstínu zkušebním nátěrem na ploše cca 1 m2. Při nátěru výrobku na větší ploše se předpokládá, že kupující správnost odstínu odsouhlasil. V případě uznání reklamace se barevný výrobek pouze vyměňuje.

        Kupující uplatňující reklamaci na aplikovaný výrobek je povinen prokázat termíny a způsoby aplikace. V odlišném případě nevzniká nárok na reklamaci

        Výrobky, u kterých je předepsáno použití penetrace nebo primeru, mohou být předmětem reklamace pouze v případě, že kupující prokáže nákup výrobku s předepsanou penetrací nebo primerem v odpovídajícím množství. Použití jiných penetrací nebo primerů než uvedených v průvodní technické dokumentaci není povoleno a v případě takového použití nebude reklamace uznána jako oprávněná.

        Reklamace dosud neaplikovaných výrobků mohou být uznány pouze v případě, že výrobek je v původním neporušeném obalu a jsou-li prokazatelně dodrženy podmínky skladovatelnosti.

 

3. Reklamace musí obsahovat přesnou identifikaci zboží (tzn. šarži a datum výroby, či expedice) a jasný popis vad zboží.

 

4. Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem, pokud kupující reklamuje jiným způsobem (e-mail, fax, apod.), musí takto uplatněnou reklamaci potvrdit doporučeným dopisem nejpozději ve lhůtě 3 dnů. Reklamaci lze uplatnit i ústně v místě osobního odběru, ale se zápisem podepsaným oběma stranami. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna včas, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna nebo datum zápisu.

Adresa pro doručování reklamací zboží nakupovaného prostřednistvím on-line obchodu:  STACHEMA CZ s.r.o., Ostrovní 5, 301 00  Plzeň, ČR, adresa elektronické pošty plzen@stachema.cz , telefon 725 534 502

 

5. Pokud se strany nedohodnou jinak, kupující musí reklamované zboží skladovat odděleně, předepsaným způsobem (u baleného zboží v originálním obalu), a s tímto zbožím nesmí manipulovat způsobem, který by mohl mařit kontrolu reklamovaných vad.

 

6. Řádně reklamované vady zboží je prodávající povinen přezkoumat a sdělit k nim kupujícímu své stanovisko. V případě oprávněné reklamace prodávající zjištěné vady zboží v přiměřené lhůtě odstraní zejména dodáním chybějícího zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny, přičemž prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění vad zboží.

 

7. Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací, jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího, při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. Povinná strana se zavazuje tyto náklady uhradit straně oprávněné nejpozději do 15 dnů ode dne doručení faktury, jíž budou tyto náklady řádně vyúčtovány.